SAPO 250 H 1L

31,60 KM

SAPO 250 H 1L

SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU, PRANJE I DEZODORIRANJE

Dozvoljen kontakt s hranom

SAPO 250H dezinficira, čisti i dezodorira podove i površine koje se mogu prati u svim prostorijama. SAPO 250H je: baktericid, fungicid i virucid.
Samo za profesionalnu upotrebu!

Opis

SAPO 250 H 1L

SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU, PRANJE I DEZODORIRANJE

Dozvoljen kontakt s hranom

SAPO 250H dezinficira, čisti i dezodorira podove i površine koje se mogu prati u svim prostorijama. SAPO 250H je: baktericid, fungicid i virucid.
Samo za profesionalnu upotrebu!

UPUTE:
Razrijediti SAPO 250H vodom u koncentraciju od 0,25% do 1%, ovisno o željenom djelovanju.
Upotreba: pranje, namakanje, prskanje.
Isprati samo sa površina koje dolaze u dodir s hranom.
Održavanje materijala: nakon uporabe isprati čistom vodom.
Prazno pakiranje: reciklirati ili dati na zbrinjavanje ovlaštenoj tvrtki za sakupljanje otpada.

Sadrži: etoksilirani alkohol; etilendiamintetraacetat-de-tetranatrij;
Kvarterni amonijevi spojevi, didecil dimetil kloridi – (CAS 7173-51-) 4,5%; biocid TP2
Sastojci: 5-15% neionskih površinski aktivnih tvari.<5% EDTA i soli; parfem: benzil benzoat

H290 Može nagrizati metale. H315 Nadražuje kožu. H318 Uzrokuje teške ozljede oka. H410 Vrlo otrovno za vodeni okoliš, s dugotrajnim učincima. P234 Čuvati samo u originalnom spremniku. P264 Nakon uporabe temeljito oprati ruke. H273 Izbjegavati ispuštanje u okoliš. H280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P302+P352 U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: nježno oprati velikom količinom sapuna i vode. P305+P351+P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. P332+P313 U slučaju nadražaja kože: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P362+P364 Skinuti zagađenu odjeću i oprati prije ponovne uporabe. P390 Apsorbirati proliveno kako bi se spriječila materijalna šteta. P391 Sakupiti proliveno/rasuto. P501 Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa važećim lokalnim propisima.

Možda će vam se također svidjeti…